კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
32
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ჩრდილო-დასავლეთი, წმ. მარინეს სახელობის ეგვტერის მოხატულობა არ გამოირჩევა მაღალი მხატვრული დონით, ის უფრო ხელოსნური ნამუშევარია, მაგრამ ღმრთისმშობლის შობის ტაძარის მე-17 საუკუნის სხვა მოხატულობებთან ერთად მკაფიოდ წარმოაჩენს ამ ეპოქის ქართული კედლის მხატვრობის განვითარების პროცესსაც და გელათის მონასტერში მიმდინარე შემოქმედებით ცხოვრებსაც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეგვეტრი ზაქარია ქვარიანის დაკვეთითაა მოხატული, მისი ეპისკოპოსობის დროს, 1639-1657 წწ-ში. ქვარიანის პორტრეტი აქვე, ჩრდილოეთის კედელზეა წარმოდგენილი. საყურადღებოა მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამაც; აღასანიშნავია აქ შემორჩენილი წმ. ნინოს გამოსახულებაც.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./გვიანი შუა საუკუნეები _ მე-16-მე-18 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):


აბსიდალური სქემები:
მაცხოვარი დიდებითა
სცენები:
ღმრთისმშობლის ციკლი/ტაძრად მიყვანება;სხვა;ათორმეტ დღესასწაულთა ციკლი/ხარებაშობამირქმანათლისღებალაზარეს აღდგინებაიერუსალიმად შესვლაჯოჯოხეთის წარმოტყვევნაამაღლება
ციური ძალნი:
მთავარანგელოზები
წინასწარმეტყველები:
ელია,იოანა,ამბაკუმი,ზაქარია,მალაქია,ესაია,დავითი,სოლომონი,მოსე
ეკლესიის მამები:
იოანე ოქროპირი,გრიგოლ ღვთისმეტყველი,ბასილი დიდი,ათანასე
წმინდანები:
წმ. გიორგი,წმ. დემეტრე,წმ. მარინე,წმ. ეკატერინე,წმ. ბარბალე,წმ. ნინო
სიმბოლური გამოსახულებები:
ჯვარი
საერო პირები:
სამღვდელოება
ორნამენტები:
მცენარეული


ნაგებობა:
გუმბათიანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ტიპები
სათავსი:
ეკვდერი
მცირე არქიტექტურული ფორმა:
კანკელი
არქიტექტურული კომპონენტები:
აფსიდი,კონქი,თაღი,კამარა,კედელი,სარკმლის წირთხლი,კარის წირთხლი,ტიმპანი,ნიშა


წარწერა:
ტექსტი: სცენათა განმარტებითი წარწერები: „ხარება“, „შობა“, „მირქმა“, „[ლაზა]რეს აღდგინება“, ოჯოჯხეთის წარმოტყვევნა -„აღდგ[ომა], ტაძრად მიყვანება -„„[ ]დ მიყვნვება(?) [ყოვ]ლ(ა)დ წმ(ი)დისა“, „ამაღლება“, ძველი აღთქმის სამება - „სამება“. ცალკეულ გამოსახულებათა განმარტებითი წარწერები: ქრისტე მღვდელმთავარი დიდი და ქრისტე ევმანუელი - „იუ ქე“, მთავარანგელოზები: „ გ(ა)ბ[რიელ]“, „მიქელ“, „რაფ(აე)ლ“, ღმრთისმსობელი - „დ(ე)და ღ(ვთი)სა“ („შობის“ სცენა); წინასწარმეტყველები: „ელია“, „ელისე“, „იონა“, „ან[გია]“ „მ(ე)ლქისედ(ე)კ“, „ზ[აქა]რ[ია], „მალაქია“,„მოსე“, „ამბაკო“,„დავით“, „გედეონ“; ეკლსიის მამებეი: ბასილი დიდი - „ბასილი“, გრიგოლ ღვთისმეტყველი - „გრიგოლი“, ათანასე ალექსანდრიელი - „ათ(ა)ნასე [ალესანდ)რიელი“; წმინდანები: „წÁ საბა“, „წÁ ანტონი“, „წÁ ნინო“, „წÁ ან(ა)სტასია“, „წÁ ეკ(ა)ტ(ე)რ(ი)ნე“, „წÁ მ(ა)რ(ი)ნე“, „წÁ ბ(ა)რბ(ა)რა“. წინაწარმეტყველთა გრაგნილების წარწერები წწმ. ამბაკუმი -„მესმა უფ(ა)ლო [ ]“; წწმ. მოსე - „შევიდა ნოე[ ]“; წმინდანთა გრაგნილების წარწერები: წმ. ანტონი - „ქ. კიბედ სამყ(ა)როსა ცისა ჭდ მოქლა ქობა შეიქმნა“; წმ. საბა - „ქ. მოვედით და სუთ ბარძ(ი)მი სრულებსა და სასუმმ(ე)ლი ანგ(ე)ლ(ო)ზთა სიწმიდისა“. წარწერა ქრისტეს სახარებაზე - „მე ვ(ა)რ ნ(ა)თელი სოფლისაი რ(ომე)ლ(ი) შ(ე)მომიდგეს [ ]“. წარწერა გოლგოთის ჯვარზე - „იე ქე“. ზაქარია ქვარიანის პორტრეტის ზედწერილი: „გენათელი ზ(ა) ქარია ქვარიანი“ ;ენა: ქართული;დამწერლობა: ასომთავრული;თარიღი: მე-17 საუკუნე;მდებარეობა გრაგნილზე;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: წინაწარმეტყველთა გრაგნილის წარწერები;ენა: ქართული;დამწერლობა: ასომთავრული;თარიღი: მე-17 საუკუნე;მდებარეობა გრაგნილზე;ტიპი: საღვთისმეტყველო; ტექსტი: წმ. ანტონის და წმ. საბას გრაგნილის წარწერები;ენა: ქართული;დამწერლობა: ასომთავრული;თარიღი: მე-17 საუკუნე;მდებარეობა გრაგნილზე;ტიპი: საღვთისმეტყველო; ტექსტი: წარწერა სახარებაზე;ენა: ქართული ;დამწერლობა: ასომთავრული;თარიღი: მე-17 საუკუნე;ტიპი: საღვთისმეტყველო;
 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com