კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
31
ისტორიული ცნობები:
საქტიტორო წარწერის თანახმად მოხატულობის დამკვეთია იმერეთის მეფე გიორგი III (1604-1639)
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ჩრდილო-აღმოსავლეთი, მაცხოვრის სახელობის ეგვტერი, შემორჩენილი საქტიტორო წარწერის მიხედვით, იმერეთის მეფის გიორგი III-ის (1604-1639) ნებით მოიხატა და, როგორც ჩანს, ის მის საგვარეულო საძვალეს წარმოადგენდა, რასაც მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამა მოწმობს. გიორგი III თავის მეუღლესთან (თამარი), შვილებთან (ალექსანდრე, ბაგრატ, ხვარამზე, მამია), ძმებთან (მეფე რესტომი და ბატონიშვილი სვიმონ გენათელი), მშობლებთან (კონსტანტინე და ელენე) ერთად ეგვტერის სამხრეთი, ჩრდილოეთი და დავლეთი კედლების ქვედა რეგისტრშია გამოსახული. სტლის მხრივ მხატვრობა გელათის ღმრთისმშობლის შობის ტაძრის მე-17 საუკუნის მოხატულობათა ჯგუფს უკავშირდება და მათ შორის უფრო მაღალი საშემსრულებლო დონით გამოირჩევა.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./გვიანი შუა საუკუნეები _ მე-16-მე-18 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):


აბსიდალური სქემები:
ვედრება,მსხვერპლის თაყვანისცემა
სცენები:
ათორმეტ დღესასწაულთა ციკლი/ხარებაშობამირქმანათლისღებაფერისცვალებალაზარეს აღდგინებაიერუსალიმად შესვლაჯვარცმაჯოჯოხეთის წარმოტყვევნაამაღლებასულიწმინდის მოფენა;ვნების ციკლი/დატირება
ციური ძალნი:
ქერობინი,მთავარანგელოზები
წინასწარმეტყველები:
ელია,იოველი,ამბაკუმი,სოფონია,ზაქარია,მალაქია,ესაია,დავითი,სოლომონი,დანიელი,მოსე
ეკლესიის მამები:
იოანე ოქროპირი,გრიგოლ ღვთისმეტყველი,ბასილი დიდი
სიმბოლური გამოსახულებები:
ჯვარი ძლევისა,გოლგოთის ჯვარი
საერო პირები:
მეფეები და დედოფლები;სამღვდელოება
ორნამენტები:
მცენარეული


ნაგებობა:
გუმბათიანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ტიპები
სათავსი:
ეკვდერი
არქიტექტურული კომპონენტები:
აფსიდი,კონქი,თაღი,კამარა,კედელი,სარკმლის წირთხლი,კარის წირთხლი,ტიმპანი,ნიშა,ლუნეტი


წარწერა:
ტექსტი: გიორგი III-ის საქტიტორო წარწერა - მეფ(ე)თ მეფე გ[ი] დამხ(ა)ტვ[ელი] წ(მიდის)ა ამ(ი)ს ეკუდ ე[რისა] (სამხრეთ კედელი, გიორგი III-ის პორტრეტთან);ენა: ქართული;დამწერლობა: ასომთავრული;ტიპი: საქტიტორო; ტექსტი: წინასწარმეტყველთა გრაგნილების ტექსტები იხ. სათანადო დოკუმენტაცია;ენა: ბერძნული;დამწერლობა: მთავრული;მდებარეობა გრაგნილზე;ტიპი: საღვთისმეტყველო; ტექსტი: სცენათა განმარტებითი წარწერები „ხარება“, „შობა“, „მირქმა“, „ნათლისღება“, „ფერისცვალ(ე)ბა“, „ლაზარეს აღდგინება“, „იერუსალიმს შესლვა“, „ჯვარცმა“, დატირება -„გარდამოხსნა“ ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნა - „აღდგომა“, „ამ(ა)ღ[ლება]“, „სულის წ(მი)დის მოსლვა“. ცალკეულ გამოსახულებათა განმარტებითი წარწერები ქრისტე მღვდელთმთავარი დიდი - „ი(ეს)უ ქ(რისტ)ე“, ღვთისმშობელი - „დედაÁ ღ(მ)ღთისა“, იოანე ნათლისმცემელი – „წÁ ი(ონა)ე ნათლისმცემელი“ („ვედრების“ სცენა). წინასწარმეტყველები (აფსიდის თაღში): „ელისე“, „ნაომ“, „სოფონია“, „ამბაკომ“, „ესაია“, „მალაქია“, „დანიელ“, „აბდია“, მოსე (?) - [მო]ს[ე. წინასწარმეტყველები კამარაზე: „ზ(ა)ქ(ა)რია“, „იოელ“, „გ(ე)დ(ეო)ნ, „სო(ლო)მ(ო)ნ“. ეკლესიის მამები (წარწერები გვიანდელია (მე-18-მე-19 სს.) - „გრიგოლ ღ(ვთი)სმეტყველი“, წÁ იო[ანე] ო[ქროპირი]“. წინასწარმეტყველთა გრაგნილების ბერძნული წარწერები იხ. სათანადო დოკუმენტაციაში. ისტორიულ პირთა პორტრეტების წარწერები გიორგი III-ის პორტრეტს ახლავს საქტიტორო წარწერა - „მეფ(ე)თ მეფე გ[ი] დამხ(ა)ტვ[ელი] წ(მიდის)ა ამ(ი)ს ეკუდ ე[რისა]“; დედოფალი თამარ - „დედოფალთა დედოფალი თამ(ა)რ“, უფლისწული ალექსანდრე - „ძე მ(ა)თი ალექს(ა)ნდ[რე]“, ბაგრატ - „პ(ა)ტრნისშვილი ბ[გრტ] “, მამია - „[მა]მია“,ხვარამზე - [პატრონი]შ(ვი)ლი ხუა(რა)მზე (ზედწერილი გამოვლინდა ულტრაიისფერი სხივებით გადაღებულ ფოტოზე), როსტომ მეფე - „მეფეთ მეფე როსტომ“, დედოფალი ელენე - „პტრ[ონი] ელ[ენე]“, კონსტანტინე -„[კონ]ს[ტა]ნე, ბატონიშვილი სვიმონი - „ბ(ა)ტონისშვილი გენათელი ს(ვ)მ(ო)ნ“. წარწერა მაცხოვრის სახარებაზე - „მე ვ(ა)რ ნათეთლი ს(ო)ფლისა რ(ო)მლი შემომიდგს მე არა ვიდოდეს ბნელსა ა(რამე)დ აქვნდ(ე)ს ნათელი ხცოვრებისა“. ჯვრის წარწერა - „„ი(ეს)უ ქ(რისტ)ე ძლ(ევ)ა“; გოლგოთის ჯვრიის წარწერა - ‘IC XC’ (აფსიდში), ‘IC XC NI KA’ ;ენა: ქართული, ბერძნული;დამწერლობა: ასომთავრული;თარიღი: მე 17 ს; (ეკლესიის მამათა წარწერები - მე-18-19 სს);ტიპი: განმარტებითი;
 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com